Instructiuni de completare a declaratiei 101 – declaratia privind impozitul pe profit

Conform ordinului 155 al presedintelui ANAF, termenul de depunere pentru declaratia 101 – declaratia privind impozitul pe profit este de 25 martie 2012 (mai exact 26 martie 2012 deoarece 25 este intr-o zi de duminica). Daca intampini dificultati in completarea declaratiei, te invitam sa citesti in continuare instructiunile de completare.

Instructiuni pentru completarea declaratiei 101

Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza cu ajutorul programului de asistenta. Formularul se depune in format fizic, semnat si stampilat conform legii, informatia fiind codificata printr-un cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

1.     Perioada de raportare

In rubrica “Anul” se inscrie cu cifre arabe anul pentru care se completeaza declaratia (de exemplu: 2010).

Rubricile privind “Perioada” se completeaza numai pentru anul 2010, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (16) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.     Sectiunea A “Date de identificare a platitorului”

In caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In situatia in care declaratia se completeaza de catre Imputernicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica “Functia/Calitatea” din formular se Inscrie “Imputernicit”.

In prima casuta se Inscrie prefixul RO, in cazul In care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

In rubrica “Denumire” se inscrie denumirea platitorului.

Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului.

3.     Sectiunea B “Date privind impozitul pe profit”

Randurile 1-10 – se completeaza cu datele corespunzatoare, inregistrate in evidenta contabila a contribuabililor. La randul 2 “Cheltuieli de exploatare” se inscrie si cheltuiala cu impozitul pe profit.

In cazul In care se inregistreaza un rezultat negativ (pierdere), acesta se va inregistra cu semnul “-” (minus).

Randul 11 se completeaza cu sumele reprezentand diferente favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratarii sau transpunerii, care devin impozabile la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa. De asemenea, se completeaza si cu sumele reprezentand rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5), alin. (51) si alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, acest rand se completeaza si cu sumele reprezentand veniturile care se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale In vigoare pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

Randul 12 se completeaza cu sumele reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor In valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil In contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratarii sau transpunerii la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa. Se completeaza si cu cheltuielile de administrare capitalizate in valoarea stocurilor (la data scaderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare si valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar ramase de recuperat, corespunzator duratei initiale de amortizare, dupa caz. De asemenea, acest rand se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile care se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

Randul 14 se completeaza cu suma reprezentand amortizarea fiscala determinata conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si amortizarea fiscala determinata potrivit art. 191 alin. (1) lit. b) din acelasi act normativ.

Randul 15 se completeaza cu suma reprezentand cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la randul 32 din Declaratia privind impozitul pe profit depusa pentru anii anteriori.

Randul 16 se completeaza cu valoarea reprezentand constituirea sau cresterea neta a rezervei legale In perioada de raportare, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 17 se Inscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din titlul II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele care sunt inregistrate pe cheltuieli de exploatare la randul 2 din formular.

Randul 18 se completeaza cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispozitiilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 18.1 se completeaza cu suma reprezentand deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, in conformitate cu prevederile art. 191 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 20 se completeaza cu veniturile financiare reprezentand dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridica romana.

Randul 21 se completeaza cu valorile corespunzatoare veniturilor neimpozabile, altele decat cele inregistrate la randul 20, prevazute la art. 20 si 201 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 24 se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate In evidenta contabila.

Randul 25 se completeaza cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat In strainatate, reflectate drept cheltuiala in evidenta contabila.

Randul 26 se inscriu valorile reprezentand cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 27 se inscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depaseste limita prevazuta la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 28 se inscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat si cu bursele private, efectuate potrivit legii si inregistrate in contabilitate.

Randul 29  se inscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea inregistrata in contabilitate.

Randul 30 se inscriu toate sumele inregistrate drept cheltuieli in contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limitele sau in alte conditii decat cele prevazute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 31 reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare, In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 32 reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile si cu diferentele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada urmatoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 33  se completeaza cu valoarea cheltuielilor efectuate in scopul realizarii de venituri neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 34 se completeaza cu sumele reprezentand alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:

  • depasirile limitelor admisibile, stabilite prin dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit. a), g), h), i);
  • cheltuielile prevazute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit. a), b), i) si p);
  • alte cheltuieli care nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.

Randul 37 se completeaza cu sumele reprezentand pierderile inregistrate in perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 38  se completeaza cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atat din activitatile din Romania, cat si din surse externe. Nu se includ la acest rand pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

Randul 40.1 – se inscrie suma rezultata din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu aceasta cota.

Randul 40.2 se completeaza cu suma reprezentand impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, in conditiile reglementate de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 41.1 – impozitul platit unui stat strain este dedus, daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain si daca persoana juridica romana prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.

Randul se completeaza cu valoarea cea mai mica dintre urmatoarele doua valori, pe fiecare stat din care se obtin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa, venituri impuse atat in Romania, cat si in statul strain, respectiv:

  • suma impozitelor platite direct sau indirect prin retinere la sursa si virate de o alta persoana catre acel stat strain, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atesta plata acestora;
  •  suma egala cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la:

- profiturile impozabile obtinute de sediile permanente din acel stat strain, profituri calculate in conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
– celelalte venituri obtinute in acel stat strain.

Randul 41.2 – se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata a impozitului pe profit.

Randul 41.2.1 – se inscrie suma reprezentand scutirea de la plata a impozitului pe profit realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate.

Randul 41.3 – se inscriu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei in vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea si/sau mecenatul si cu bursele private, efectuate potrivit legii.

Randul 43 – se inscriu sumele reprezentand cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul, precum si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, in limitele si in conditiile prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 45 – se inscrie suma reprezentand diferenta de impozit pe profit stabilita de organele de inspectie fiscala pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular.

Randul 46 – se inscriu, pentru anul de raportare, dupa caz, sumele reprezentand impozit pe profit sau plati anticipate in contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.

Randul 47 – se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile microIntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de catre microintreprinderile care in cursul anului fiscal devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 1126 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afla mai multe informatii despre depunerea declaratiei 101 aici si despre procedura de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale aici.

Adauga comentariu nou

Current day month ye@r *

Fara comentarii

Inapoi la inceput